Lỗi âm thanh trên manjaro linux kde

Hello các bác các bác lúc cập nhập linux không biết các bác có bị mất âm thanh không, việc mất âm thanh làm mình khó chịu mà mãi không sửa được có bác nào biết cách sửa không giúp mình với

Bạn chỉnh lại profile chưa?

1 Like

Bạn cho mọi người thêm thông tin được không, ví dụ bạn đã sửa theo cách nào chưa mà vẫn không được...

profile khong co van de gì bác ơi kiểu lúc cài manjaro thì có âm thanh, cài xong thì vẫn có âm nhưng đên lúc reboot thì lại không có chút âm nào

Loa ngoài nghe không được nhưng cắm tai nghe vô vẫn được bác ạ

Mình có thử gỡ cài đặt pulseaudio và cài lại nhưng fix vẫn không được
Có add user vô gr audio luôn nhưng vẫn không có kết quả

bạn cho mình output của
aplay -l
amixer
amixer --card 0

**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC298 Analog [ALC298 Analog]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 9: HDMI 3 [HDMI 3]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 0: PCH [HDA Intel PCH], device 10: HDMI 4 [HDMI 4]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0
card 1: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
Subdevices: 1/1
Subdevice #0: subdevice #0

Simple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pswitch pswitch-joined
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 65536
Mono:
Front Left: Playback 72745 [111%] [on]
Front Right: Playback 72745 [111%] [on]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch cswitch-joined
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 65536
Front Left: Capture 10387 [16%] [on]
Front Right: Capture 10387 [16%] [on]

imple mixer control 'Master',0
Capabilities: pvolume pvolume-joined pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Limits: Playback 0 - 127
Mono: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'Headphone',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 127
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-63.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-63.50dB] [off]
Simple mixer control 'Speaker',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 127
Mono:
Front Left: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Front Right: Playback 127 [100%] [0.00dB] [on]
Simple mixer control 'PCM',0
Capabilities: pvolume
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 255
Mono:
Front Left: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Front Right: Playback 255 [100%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Mic',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Mic Boost',0
Capabilities: volume
Playback channels: Front Left - Front Right
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'IEC958',0
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [off]
Simple mixer control 'IEC958',1
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',2
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',3
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'IEC958',4
Capabilities: pswitch pswitch-joined
Playback channels: Mono
Mono: Playback [on]
Simple mixer control 'Beep',0
Capabilities: pvolume pswitch
Playback channels: Front Left - Front Right
Limits: Playback 0 - 31
Mono:
Front Left: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Front Right: Playback 0 [0%] [-34.50dB] [off]
Simple mixer control 'Capture',0
Capabilities: cvolume cswitch
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: Capture 0 - 127
Front Left: Capture 91 [72%] [12.00dB] [on]
Front Right: Capture 91 [72%] [12.00dB] [on]
Simple mixer control 'Auto-Mute Mode',0
Capabilities: enum
Items: 'Disabled' 'Enabled'
Item0: 'Enabled'
Simple mixer control 'Internal Mic Boost',0
Capabilities: volume
Playback channels: Front Left - Front Right
Capture channels: Front Left - Front Right
Limits: 0 - 3
Front Left: 0 [0%] [0.00dB]
Front Right: 0 [0%] [0.00dB]
Simple mixer control 'Loopback Mixing',0
Capabilities: enum
Items: 'Disabled' 'Enabled'
Item0: 'Disabled'

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Forum kindly sponsored by