How do I set my custom keyboard layout on Manjaro ARM minimal.

I'm used to be able to edit my custom keyboard layout via xkeyboard-config, but since it was not installed but I did set the keyboard during install, I realized that xkeyboard-config is meant for X11 and not the console.

But where and how on earth am I to set my custom keyboard layout then?

Keyboard layouts are set via /etc/vconsole.conf.

Why didn't you choose the correct one in the setup? :slight_smile:

Looks like I'm going to have to read this:

https://wiki.archlinux.org/index.php/Linux_console/Keyboard_configuration#Creating_a_custom_keymap

And it also turns out to be not necessary, since with ssh, I already apparently have the right keyboard layout.

1 Like

Because it's costum.

Fûrst ôv âl, aj lajk bijîǹ ebûl tx tâlk fonêtîkli în maj kâstûm med skrîpt.
Sêkûnd, aj lajk ît wên maj kibord kên hêndûl dâç, frênş, ḑûrmûn ênd âŧûr spêşûl yûropijûn kêrûktûrs.
Ênd lêst bât nât list, aj âlso lajk tx swîç tx âŧûr lêǹgwîçûs, lajk çajnis fôr êksâmpûl ênd ŧêt kâsûs mi tx si â flêg în đû rajt kôrnûr ôf maj skrin. Ðêt flêg hêpûns tx bi đi amêrikûn flêg ênd aj êm yûropijûn, đûs aj wântûd tx si e yûropijûn flêg.

SSH uses the keyboard layout of the client system.

This topic was automatically closed 89 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Forum kindly sponsored by