Hi ha cap Català més per aqui?

Jo faig servir XFCE i de moment estic content. Ja fa 4 mesos, tot i que l'office costa de deixar enrera.

Si... Amb Xfce Stable i KDE Testing.
:grinning:

1 Like

Si ! KDE stable :slight_smile:

1 Like

Gràcies per dir la vostra! Un plaer saber que en som uns quants!

1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.

Forum kindly sponsored by